Kişi İçerik Google


Telefon : (312) 596
Adres : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri :  -
Bilimdalı :
 
 
 
Yayınlar
 • Eraktan, G. 2008. "Kapak Konusu: Dünya Gıda Krizi ve Türkiye", "Tarım Ürünleri Piyasalarında Gelişmeler Dünyada ve Türkiye'deki Etkileri,Beklentiler, Öneriler", Stratejik Analiz Dergisi, Sayı:98, sf: 21-32, Haziran 2008.
 • Eraktan, G. 2008. "Küresel Gıda Krizi ve Türkiye", Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Bakış, No:5, Haziran 2008, Ankara.
 • Eraktan, G. 2007. "Ortak Tarım ve Balıkçılık Politikaları", Avrupa Birliği Politikaları, sf: 91-118, İmaj Yayınevi, Ankara.
 • Eraktan, G. 2007. "Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Tarımı ve Tarım Politikasında Değişim Beklentileri". Türkiye-AB İlişkileri Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları, Alp Yayınevi, Yayın No:47, ISBN:978-975-6674-53-6, Ankara.
 • Eraktan, G., 2006. “ Tarım Sektöründeki Çözülmenin İşsizlik Üzerindeki Olumsuz Etkileri” İşveren Dergisi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın Organı, Cilt: 44, Sayı: 9 , Sayfa: 34-37, ISSN: 1303-0418, Haziran 2006, Ankara.
 • Eraktan, G., 2006. “Türkiye – AB Entegrasyonunda Tarım” Uluslararası Konferans, 3. Oturum : “DTÖ Müzakere Sürecinde AB ve Türk Tarım Politikaları” , 30 Nisan – 01 Mayıs 2006, Grand Cevahit Otel, İstanbul.
 • Eraktan, G., 2006. “Avrupa Birliğine Tam Üyelik Süreci ve Türk Tarımı” Kamu’da Sosyal Politika Dergisi, Cilt:1 , Sayı : 1 , ISSN: 1306-8334 , Memur-Sen Yayınları, Öncü Basımevi, Ankara.
 • Eraktan, G., 2006. “Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası’nda Değişim Doğrultuları ve Türkiye İçin Önemi” Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Kış 2006, Cilt:5, Sayı:2, ISSN: 1303-2518, ATAUM, Ankara.
 • Eraktan, G., 2005. “Avrupa Birliği’nde Genişlemeler ve Tarım Kesimi” TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Aralık 2005, Sayı:252, Sy: 40-43, Ankara.
 • Eraktan, G., 2005. “Avrupa Birliği’nde Genişlemeler ve Tarım Kesimi” TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Eylül 2005, Sayı:249, Sy: 52-54, Ankara.
 • AB Hazırlık ve Müzakere Dönemleri İle Üyelik koşullarında Türkiye Tarım Sempozyumu, 04-05 Mayıs 2005, TEMA Vakfı Yayın No: 46, ISBN: 975-9769-53-9, Ankara.
 • Eraktan, G., Ören, N., 2005. “AB Ortak Tarım Politikası, Reform Süreci ve Türkiye’ye Etkileri” Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 1. Cilt, Sy: 23-33, 3-7 Ocak 2005 Milli Kütüphane, Ankara.
 • Eraktan, G., 2005. “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Tarımı” Demokrasi Platformu Dergisi, Yaz 2005, Sayı :3, Sy: 43-59, ISSN 1305-4600, Ankara.
 • Eraktan, G., 2004. Genişleme Sürecinin Avrupa Birliği Tarımı ve Ortak Tarım Politikalarına Etkileri. Türkiye VI.Tarım Ekonomisi Kongresi, Sy: 1-11, 16-18 Eylül 2004, Tokat.
 • Eraktan, G., Abay, C., Miran, B., Olhan, E., 2004. “Türkiye’de Tarımın Teşvikinde Doğrudan Gelir Desteği Sistemi ve Sonuçları” İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2004-53, İstanbul.
 • Dünden Bugüne Ortak Tarım Politikası- Pazar Müdahale Politikaları. Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme sürecinde Türk tarım Politikaları konulu Sempozyum’da bildiri ve oturum başkanlığı. Gaziantep, 26 haziran 2003.
 • Türkiye’de Besin Üretim Politikalarını Belirlemede Temel Alınacak Kriterler. IV. Uluslar arası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 3 Nisan 2003, Antalya.
 • AB’ne Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Türkiye’de Tarımın Yeniden Yapılandırılması konusunda konferans. 17 Ocak 2003, Van.
 • AB’ne Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Türkiye’de Tarımın Yeniden Yapılandırılması konusunda konferans. 10 Ocak 2003, Bursa.
 • Eraktan, G. “AB-Türkiye Üretici Örgütlülüğü ve Değişim”. AB Genişleme sürecinde Türkiye-Tarımsal ve Kırsal Politikalar. Tarım Haftası Sempozyum, TMOBB Ziraat Mühendisleri Odası, 8 Ocak 2003, Ankara.
 • Eraktan, G., “2000li Yıllarda Türk Tarım Politikasındaki Değişimler” in: Aralık. Nisan 2003. Sayı:4, s.5-8.
 • Eraktan, G. 2003. “2000li Yıllarda Türk Tarım Politikasında Değişmeler” in: Aralık, 4, s. 5-8.
 • “Sürdürülebilir Tarım ve Organik Ürün Sempozyumu” çerçevesinde “Üretici Gözüyle Tarımsal Faaliyetin Yol Açtığı Çevre Sorunları” konulu bildiri (Emine Olhan ile birlikte) 27-28 Haziran 2002, TOBB Konferans Salonu, Ankara.
 • Eraktan, G., Olhan E., Özkan, Z., Avrupa Birliğinde Meyve-Sebze Alt Sektöründe Uygulanan Politikalar , “Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı” Bahçe Bitkileri Derneği, 25 Nisan 2002, Ankara
 • “Dünden Bugüne Uygulanan Tarımsal Politikalar” konulu bildiri. “Küreselleşen Dünyada Türk Tarımı Sempozyumu”. TOBB. 6 Şubat 2002, Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği, Ankara.
 • “Küreselleşme ve Türkiye Tarımı” Tarım Haftası 2002 Sempozyum, “Destekleme sisteminde Değişim” konulu bildiri. TMMOB. Ziraat Mühendisleri Odası, 7-8 Ocak 2002, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.
 • “Küreselleşme ve Türkiye Tarımı” Tarım Haftası 2002 Sempozyum, “İstikrar Programları ve Türkiye” Oturum Başkanı. TMMOB. Ziraat Mühendisleri Odası, 7-8 Ocak 2002, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.
 • Eraktan, G. “Türk Tarım Politikasında AB’ye Uyum Çalışmaları”. Tarım ve Mühendislik, Sayı:: 64-65, 2002, s. 13-23.
 • Eraktan , G ve ark (Prof.Dr.Suat Aksoy, Doç.Dr.Emine Olhan) , Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarım Teknolojilerindeki Değişimin Üretici Davranışlarına ve Bunun Çevreye Olası Etkileri. ÇESAV, Ankara,2002, 204 s.
 • Eraktan, G. 2002.”Türk Tarım Politikasında AB’ye Uyum Çalışmaları” in: Tarım ve Mühendislik, 64-65, s. 13-23.
 • Avrupa Topluluğu Eğitim Seminerinde (ATAUM) “Ortak Tarım Politikası”, “AB ve Türk Tarımında Üretici Örgütleri”, “AB- Tarımsal Çevre Politikası” konulu konferanslar. 16 Kasım 2001, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Avrupa Topluluğu Eğitim Seminerinde (ATAUM) “Ortak Tarım Politikası”, “AB ve Türk Tarımında Üretici Örgütleri” “İhracat Sübvansiyonları” konulu konferanslar. 12 Kasım 2001, Mersin Ticaret Odası, Mersin.
 • Türkiye II. Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu “Hayvancılığın Yapısı, Sorunlar ve Çözüm Yolları” konusunda bildiri (11.6 2001-Ankara)
 • Adana Ticaret Odasında AB’ne Katılım Sürecinde Türkiye Seminerinde “Ortak Tarım Politikası” konulu bildiri (1.6.2001)
 • Eraktan , G., “Agricultural Policy Reforms in Turkey- an Allignment Challenge to the EU?” in: transforming Rural sector to the Requirements of market Economy. Part 2. Microstudies in Ukraine, Turkey, Sudan and Yemen. Vicus Studies Agraria Vol.III. Dialog, Warszawa, 2002 (87-92).
 • Eraktan, G. 2001. Tarım Politikasının Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları. Uzel Holding, ISBN 975-8437-01-1, İstanbul.
 • Ankara Genç İşadamları Derneği “Tarıma Yeni Bakış Paneli” (1.11.2000-Ankara Ticaret Odası)
 • Akçakale Meslek Yüksek Okulunda “Akçakale’de Tarımsal Faaliyetler ve Çevre Sorunları” Konulu Konferans (12 Ekim 2000- Şanlıurfa).
 • TÜBİTAK-Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu’nda “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarım Teknolojilerindeki değişimin Üretici Davranışlarına ve Bunun Çevreye Olası Etkileri” konulu bildiri (21 Eylül 2000- Şanlıurfa).
 • AB Çevre Hukuku İçerisinde Tarımsal Çevre Politikalarının Yeri, Önemi ve Türkiye ile Karşılaştırılması (Tarım Ekonomisi 4. Teknik Kongresinde (Tekirdağ) Sunulmuştur (6-8 .09.2000).
 • Eraktan. G. 2000. “Türkiye Tarım Politikaları, Darboğazlar ve Arayışlar” in V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi-Tarım Haftası 2000 Kongre, 17-21 Ocak 2000. 19-21. Ankara.
 • Eraktan, G. 2000. “2000 li Yıllarda AB’nin Ortak Tarım Politikası”. in: İGEME’den Haber.AB ye Tam Üyelik Süreci. Yıl: 4, Ocak-Mart, Sa: 13, 72-78.
 • Gudowski, Janusz- Eraktan, Gülcan. 1999. Badania Obszarow Wiejskich Poludnuowej Anatolil Geneza I Organizacja Badan. in:Afryka Azja Ameryka Lacinska. Tom 75.Wydawnıctwa Uniwersytetu Warszawskiego. 9-14,Warszawa.
 • Eraktan, Gülcan, Eraktan, Selahattin, Gudowski, Janusz. 1999. Zachodnia i wschodnia trasa badan 60 lat po badaniach S. Leszczyckiego. in:Afryka Azja Ameryka Lacinska. Tom 75.Wydawnıctwa Uniwersytetu Warszawskiego. 19-24,Warszawa
 • Eraktan, Gülcan., Gudowski, Janusz., Olhan, Emine. 1999. Spoleczno-gospodarcze prezeksztalcenia wsi tureckiej. in:Afryka Azja Ameryka Lacinska. Tom 75.Wydawnıctwa Uniwersytetu Warszawskiego. 49-52, Warszawa.
 • Eraktan, Gülcan., Gudowski, Janusz., Olhan, Emine. 1999. “Rural Transformation- Sample Survey Analisis” in Rural Space Under Modernisation Process. Ed: J. Gudowski-G. Eraktan Vol.I.,Dialog. Warszawa. 99-106.
 • Eraktan, Gülcan, Eraktan, Selahattin, Gudowski, Janusz. 1999. “The Western and Eastern Routes 60 Years after Leszczycki’s Investigation” in: Rural Space Under Modernisation Process. Ed: J. Gudowski-Gülcan. Eraktan Vol.I.,Dialog. Warszawa. 77-83.
 • Eraktan, G. 1999. “Türkiye ve AB’de Buğdaya Yönelik Politikalar ve Türk Makarna Sanayiinin Değerlendirilmesi” in 2000 li Yıllara Girerken Türk Makarna Sanayii Sempozyumu, 23 Ekim 1998, 72-83.
 • Eraktan, G., Olhan, G., Ataker, M.A. 1999. “Karadeniz Bölgesi Ülkelerinde Tavukçuluğun Geliştirilmesi ve Geleceği” in Uluslar arası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, 3-6 Haziran, 67-77. İstanbul.
 • Eraktan, G. 1999. “Türk Tarım Politikası, Gelişmeler ve Beklentiler” in Dr. Hadiye Tuncer’e Armağan, 103-115. Sanat Kitabevi, Ankara.
 • Gudowski, J., Eraktan, G. 1998. “Transformation of Rural Space in Southern Anatolia 60 Years after Professor Stanislaw Leszczycki’s Research. Preliminary Reports. Research Origin and its Organisation” in Miscellenea Geographica, 8, 213-217. Warszwa.
 • Eraktan, G., Eraktan, S., Gudowski, J. 1998. “The Western and Eastern Routes 60 Years after Leszczycki’s Investigation” in Miscellenea Geographica, 8, 225-230. Warszwa.
 • Eraktan, G., Gudowski, J., Olhan, E. 1998. “Rural Transformation- Sample Survey Analysis” in Miscellenea Geographica, 8, 253-257. Warszwa.
 • Eraktan, G. 1998. “Avrupa Birliğinde Süt Sanayiine İlişkin Düzenlemeler” in Tarım Dünyası, 12, 89-92.
 • Kumlu, S., Eraktan, G. 1998. “Avrupa Birliği İle İlişkiler Çerçevesinde Türkiye Hayvancılığının Sorunları” in II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 22-25 Eylül, 19-33. Bursa.
 • Eraktan, G. 1998. “Hayvansal Üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar” in Hayvansal Üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, 7-9 Ocak, 323-324. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.
 • Eraktan, G. 1997. “Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Tarım” in Agro-Tech, Ağustos-Eylül 1997.
 • Eraktan, G. 1997. “Türk Tarımında Reform Gereksinimi” in İzmir Ticaret Borsası, 17, 8-13.
 • Eraktan, G. 1997. “The Need for an Agricultural Policy Reform in Turkey” in Transforming Rural Sector to the Requirements of Market Economy. Examples from Turkey, Poland and Ukraine, Ed:G.Eraktan-J.Gudowski, 32-42. Warsaw.
 • Eraktan, G. 1997. “Avrupa Birliğinde Meyve ve Sebze Sektörüne Yönelik Politikalar ve Türkiye’nin Uyumu” in Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 17-22. Yalova.
 • Eraktan, G.1997. “Avrupa Birliği ve Türk Gıda Sanayii”, in AB ve GATT Karşısında Türk Gıda Sektörü, SETBİR.
 • Eraktan, G. 1996. “Gümrük Birliği Sürecinde Türk Tarımı” in Tarım ve Köy, Mart-Nisan, 17-18.
 • Eraktan, G. 1996. “Customs Union and Turkish Agriculture Sector” in Turkey’s Profile 96 Toward European Union, 49-52. Perspektif Yayınları, İstanbul.
 • Aksoy, S., Eraktan, G., Eraktan,S., Kuhnen, F., Winkler, W. 1994. Die soziale Sicherung der türkischen Landbevölkerung, Diskussionpapiere No: 15, Institute der Rurale Entwicklung, Universitaet Göttingen, Göttingen.
 • Eraktan, G. 1994. “Tarım Kesiminde Sosyal Güvenlik” in Tarım Haftası’94 Sempozyumu. 12-14 Ocak, 395-404. TOBB, Z.M.O, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:25.
 • Aksoy, S., Eraktan, G., Eraktan,S., Kuhnen, F., Winkler, W. 1994. Türkiye’de Kırsal Kesimde Sosyal Güvenlik, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Eraktan, G. 1993. “Cumhuriyet Döneminde Tarım ve Tarım Politikası” in Dünya Gazetesi, 28 Ekim , Cumhuriyet 70. Yılında Eki, 38-42.
 • Eraktan, G. 1993. “Pamuktan Sonra Buğdayda da Prim Sistemi Uygulaması Başlamalı” in Dünya Gazetesi, 22 Eylül, 10573-3964, 12.
 • Eraktan, G. 1993.” State Intervention in Turkish Agriculture.” In Annals of Warsaw Agricultural University Agricultural Economics and Rural Sociology, 3, 61-65. Warsaw.
 • Eraktan, G., ve Ark. 1992. Tarımın Pazar Ekonomisi Koşullarına Uyumu, Polonya ve Türkiye Örneği-Bir Pilot Çalışma, A.Ü. Ziraat Fak. Yay:1257, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler, 695, Ankara, 1992.
 • Eraktan, G. 1990. “1989 Yılında Avrupa Topluluğu ve Türkiye” in Ankara Üniversitesi Haberler, 57/59, 14.
 • Eraktan, G. 1990. “1989 Yılında Avrupa Topluluğundaki Gelişmeler ve Türkiye” in Ziraat Dünyası, 395, 21-23.
 • Eraktan, G. 1990. Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikası, A.Ü.S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara.
 • Eraktan, G. 1990. “AT’daki Son Gelişmelerin Düşündürdükleri” in İKV Dergisi 80-81, 35-37.
 • Eraktan, G. 1990. Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikası. Türkiye Üniversiteleri ve Avrupa Topluluğu Semineri 29 Ocak-1 Şubat, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara.
 • Eraktan, G. 1989. “Turkey and the EC Common Agricultural Policy” in Economic Dialoge Turkey, 30, 84-87.
 • Eraktan, G. 1988. Avrupa Tarım Politikasındaki Gelişmeler, A.Ü.S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara.
 • Eraktan, G. 1988. AT’da Tarım Ürünleri Ortak Piyasa Düzenleri, A.Ü.S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara.
 • Eraktan, G. 1988. Türk Tarım Politikasının Ana Hatları, A.Ü.S.B.F. Basın Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara. • Yukarıdaki bilgiler personelimizin kendi beyanıdır.

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
  © 2006-2015 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 06110 Dışkapı - Ankara
  E-posta: agricul@agri.ankara.edu.tr
  Tel
  0312 596 10 00 Faks 0312 317 67 24

  Türkçe English   |